باشگاه طلایی

شرکت ایمن جام پیروزان برای رفاه حال مشتریان این شرکت ودریافت خدمات ماندگار باشگاه طلایی

را طراحی وراه اندازی نموده است .
مشتریان گرامی با ثبت نام در خدمات پشتیبانی ایمن جام پیروزان به صورت خودکار به باشگاه طلایی وارد میشوند و
میتوانند از خدمات این باشگاه بهرمند شوند.

خدمات پشتیبانی ایمن جام پیروزان

طرح شش ماه خدمات پشتیبانی ایمن جام پیروزان

در طرح شش ماه خدمات پشتیبانی ایمن جام پیروزان شیشه های مصرفی شما به مدت شش ماه تحت پوشش مالی خدمات ایمن جام پیروزان قرار میگیرد .

 چنانچه شیشه های مصرفی شما به هر دلیل شکشته شود ونیاز به تعویز داشته باشد .هزینه شیشه به روز محاسبه شده وتا سقف 30% از مبلغ کل شیشه را 
شرکت ایمن جام پیروزان پرداخت مینماید. 
همچنین بعداز تماس کارفرمایان ظرف مدت 48 ساعت برای ارائیه خدمات 
وتعویز شیشه اقدام خواهد شد.

طرح یک ساله خدمات پشیبانی ایمن جام پیروزان

در طرح یک ساله خدمات پشتیبانی ایمن جام پیروزان علاوه بر این که شیشه های مصرفی شما تا سقف 30  % تحت پوشش مالی به مدت یک سال قرار میگرد.از سه مرحله خدمات پشتیبانی به شرح زیر برخوردار میشوید .

1 _ چنانچه درب ورودی شما از {شیشه های سکوریت و درب های تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک ، ریلی } تشکیل شده باشدواحتیاج به ریگلاژ داشته باشد مرحله اول به صورت رایگان میباشد.

2 _ در مرحله دوم 50% از مبلغ ریگلاژ دریافت مشود.

3 _در مرحله سوم 70% از مبلغ ریگلاژ دریافت میشود.

طرح پشتیبانی کامل ایمن جام پیروزان

در طرح پشتیبانی کامل ایمن جام پیروزان به در خواست کارفرما کارشناس ارز یابی به آدرس موردنظر فرستاده میشود و شیشه های منتخب کارفرما رابه قیمت روز محاسبه کرده وبا اعلام قیمت به شرکت کار فرمایان با پرداخت مبالغ زیر تحت پوشش کامل قرار میگیرند .

1_ با پرداخت 25 %از مبلغ کل اعلام شده تا سقف 45 %از هزینه شیشه را 
شرکت ایمن جام پیروزان پرداخت مینماید .
2 – با پرداخت 35 %از مبلغ اعلام شده تا سقف 70 %ازهزینه شیشه را شرکت ایمن جام پیروزان پرداخت مینماید .
3 _ با پرداخت 45 % ازمبلغ کل اعلام شده تا سقف 90 % هزینه شیشه را شرکت ایمن جام پیروزان پرداخت مینماید.

نمونه کارهای اجرایی

نمونه کار اول

نمونه کار دوم

نمونه کار سوم

نمونه کار چهارم