پیوستن شما به اعضای باشگاه طلایی راتبریک میگوییم.

نام

نام خانوادگی

کد:پشتیبانی

امتیازها

5/5

.

.

.

.

نحویه دریافت امتیازها اعظای باشگاه طلایی

با عویت در باشگاه طلایی شما میتوانید کسب در آمد داشته باشید .

اعضای باشگاه طلای  با معرفی  دوستان وآشنایان خود برای انجام پروژه های اجراییشان به شرکت ایمن جام پیروزان متناسب با مبلغ فاکتور یا قرارداد حاصله 

امتیاز های را در صفحیه مربوط اعظا وارد میکند . وبا جمع آوری این امتیاز ها 

اعظا متوانند از فروشگاه ویکتوری لوازم مورد نیازشان را تهیه یا در فاکتورها واجراییات خود تخفیف  بگیرند.

چگونه از امتیازها استفاده کنیم

امتیاز ها در شرکت ایمن جام پیروزان به صورت زیر محاسبه میشود .

هر امتیاز برابر 10.000 ریال میباشد .

اعضای باشگاه طلایی میتوانند بامتیاز های که در صفحیه مخصوص به ااطلاعاتشان جمع آوری میکنند از محصولات ویکتوری برای ارتقاع دهنه مغازه خود یا آشنایان خوئ استفاده کنند .

برای مثال : اگر یکی از اعظای گروه 150 امتیاز دارد ودرب فروشگاه ایشان نیاز به دستگیره دارد . متواند از فروشگاه ویکتوری شرکت ایمن جام پیروزان 

تا سقف 1.500.000 ریال وتناسب با سلیقه خود به صورت رایگان دسگیره فروشگاهی دریافت کند .